محصولات اشنایدر

Harmony GTO

Standard and stainless HMI panels with 3.5″ to 12.1″ screen – formerly known as Magelis GTO

Harmony GTO پانل های بهینه شده ای هستند که برای کار با  Vijeo Designer طراحی شده اند.

User guide               Catalogue

لیست محصولات HMI GTO